Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de landelijke rijvereniging/ponyclub De Voornruiters, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40481534.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
(c) zich aanmeldt als vrijwilliger
(d) via het contactformulier contact met ons opneemt
(e) zich aanmeldt als sponsor/adverteerder
(f) werkzaamheden voor ons verricht

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam
(b) adres
(c) email-adres
(d) telefoonnummer
(e) geboortedatum
(f) bankrekeningnummer

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren
(b) contact met u op te nemen
(c) nieuwsbrieven te verzenden
(d) u aan te melden bij de KNHS
(e) de dienstverlening te verbeteren

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van de Voornruiters via info@voornruiters.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door De Voornruiters.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
(b) De Stichting Bevordering Paardensport Utrecht
(c) Het administratiekantoor dat de facturering verzorgd.
Deze derden gebruiken de gegevens voor: het kunnen uitvoeren van de doeleinden van de Voornruiters, het mogelijk maken van de uitoefening van de paardensport.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Direct naar ...